skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น
 2. Smart Operations มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น
 3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคํานึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด
 4. Driven Transformation เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ digital technology จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมอย่างแท้จริง การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย

 1. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการอัจฉริยะที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลางเกิดการปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐด้วย digital technology อย่างมีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
 2. เกิดการเชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการทํางานและข้อมูล ทั้งภายในและ ข้ามหน่วยงานจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) สําหรับพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งสามารถเข้าถึง บริการได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
 3. หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่าบริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบ ที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสํานักงาน
 • ผู้อํานวยการสํานักงานฝ่ายต่างๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชํานาญการระบบ
 • นักวิชาการชํานาญการด้านต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 6,313 บาท ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคาเพียง 8,453 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ;Tanya@absolutealliances.com

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ***
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ***
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย ***
  • สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ***
  • กรมประชาสัมพันธ์ ***
  • สํานักงานสถิติแห่งชาติ ***
  • สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ***
  • สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ***
  • กรมอุตุนิยมวิทยา ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.
(กรรมการ)

นาวาอากาศ เอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
(กรรมการ)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)

คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กรรมการ)

คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(กรรมการ)

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top