skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก
 3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และ มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก
 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เพิ่มทวีขึ้นและแทรกซึมสู่ทุกระบบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำประโยชน์มาใช้ในแวดวงการศึกษายุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแห่งอนาคต digital technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางวิชาการ ท่ามกลางสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงคุณภาพความเป็นเลิศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต  ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจำเป็นและต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และกับสถาบันเกี่ยวข้องอื่นในยุคที่โลกไร้พรมแดนอีกต่อไป

 • การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “เท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
 1. สร้างคน Human Capital
 2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม Knowledge & Innovation
 3. สร้างเสริมสังคมไทย Local Transformation
 4. ก้าวไกลในสังคมโลก Global Benchmarking
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเอกชน 75 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 23 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหากทางหน่วยงานต้องการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) หรือ ใบเสนอราคา สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่งไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • กระทรวงศึกษาธิการ ***
  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ***
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ***
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ***
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ***
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ***

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)

คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(กรรมการ)

คุณธีรีสา มัทวพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(กรรมการ)

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)

ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(กรรมการ)

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)


ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top