skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ การจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 • เป็นเวทีในการสร้างเสริมนวัตกรรมบริการ และการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

 • เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 • ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ Health การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 • สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ได้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการการจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 • ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตื่นตัว สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ จากเวทีระดมสมอง ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควรจะร่วมกันผลักดันอย่างไร
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ Healthcare Technology Summit 2021
แบบลงทะเบียน Healthcare Technology Summit 2021
กำหนดการ Healthcare Technology Summit 2021
Presentation คุณเชิดชาย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Presentation คุณวลัยรัตน์
Presentation นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
ไพโรจน์
คุณบุญส่ง คุ้มบุญ_About SHA Presentation
นพ.สุวรรณชัย
ปาฐกถา1_ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา COVID_HCProvider
ปาฐกถา2_ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis – Nawanan
ปาฐกถา3_นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร Lessons Learned from COVID19_Making the Most of Data in Times of Crisis
ปาฐกถา5_นพ.ไพทูรย์ อ่อนเกตุ _HIE PCinAction
ปาฐกถา6_นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ_PDPA in the Midst of Pandemic

 

รายละเอียดโครงการ Healthcare Technology Summit 2021
แบบลงทะเบียน Healthcare Technology Summit 2021
กำหนดการ Healthcare Technology Summit 2021
Presentation คุณเชิดชาย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Presentation คุณวลัยรัตน์
Presentation นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
ไพโรจน์
คุณบุญส่ง คุ้มบุญ_About SHA Presentation
นพ.สุวรรณชัย
ปาฐกถา1_ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา COVID_HCProvider
ปาฐกถา2_ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis – Nawanan
ปาฐกถา3_นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร Lessons Learned from COVID19_Making the Most of Data in Times of Crisis
ปาฐกถา5_นพ.ไพทูรย์ อ่อนเกตุ _HIE PCinAction
ปาฐกถา6_นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ_PDPA in the Midst of Pandemic

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 6,313 บาท ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคาเพียง 8,453 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ;Tanya@absolutealliances.com

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ***
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ***
 • สมาคมประกันชีวิตไทย ***
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

(กรรมการ)

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(กรรมการ)

นพ.อนันต์ กนกศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข
(กรรมการ)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(กรรมการ)

ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)

คุณศรันยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top