skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของการให้ การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในระดับสากล และกฎหมายประเทศไทย Data Privacy
 • เป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และกรณีศึกษาต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Security และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เหมาะสม
 • เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในการเดินหน้า Data Privacy & Security
 • เป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี และแนวโน้มอนาคตสำหรับการทำ Data Privacy & Security ขององค์กร ให้ได้ศักยภาพของข้อมูลเต็มที่ อย่างถูกกฎหมายและมีธรรมาภิบาล

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การจัดงาน

Online Conference (Zoom Webinar)

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของธุรกิจและภาครัฐ การปกป้องข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะในการทำ Digital Transformation ทั้งในระดับองค์กรหรือในระดับภาครัฐก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั้นก็คือการเกิดขึ้นของข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดยอัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น IoTs Device, Sensor และอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้องกันข้อมูลหรือโต้ตอบกับเหล่าผู้ใช้งาน ลูกค้า ประชาชน เพื่อให้องค์กรหรือภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่ดีขึ้นหรือใช้ในการตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นก็ตาม เมื่อนิยามของ Data กลายเป็น asset ที่สำคัญ และการต้องมี Data Protection เป็นกระแสที่ตื่นตัวกันทั่วโลก จนหลายประเทศในโลกนี้มีกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมให้เป็นมาตรฐาน และงานวิจัยหลายแห่งในโลกทำให้เราทราบว่า ในหลายองค์กรทั่วโลกไม่ทราบภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่ทราบหรือตระหนักถึงขั้นตอน กระบวนการ และไม่สามารถเลือกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ตามมาก็คือ หากไม่ใช่ละเมิดไปเลย ก็มักจะเป็นการตื่นกลัวกฎหมาย จนสูญเสียโอกาสในการสร้างศักยภาพเต็มที่จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และประเทศ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสร้างความตระหนักรู้ ถึงความจำเป็น ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital Transformation

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

(20 กระทรวง, 75 รัฐวิสาหกิจ, 39 องค์การมหาชน)

 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ
 • นักวิชาการชำนาญการด้านต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับ C-Suites (CEO,CMO, CTO, COO, CDO) และระดับผู้อำนวยการ Director (Marketing, IT, HR)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ใน 12-SCurve Industries
 • ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเอกชน ที่สนใจ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหากทางหน่วยงานต้องการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) หรือ ใบเสนอราคา สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่งไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750

 

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(กรรมการ)

คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.
(กรรมการ)

คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)


เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(กรรมการ)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(กรรมการ)

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)


ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย
(กรรมการ)

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
(กรรมการ)

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ไทยเซิร์ต)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top