skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ว่าสามารถจะพลิกโฉมหน้าประเทศได้อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ Data-Driven Economy
 • เป็นเวทีสำคัญในการร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ
 • เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สองนวัตกรรมนี้ คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สถานที่การจัดงาน

Online Conference (Zoom Webinar)

Big Data Analytics  และ Cloud กำลังเป็นหนึ่งใน Megatrend ในแวดวงนักยุทธศาสตร์ระดับชาติทั่วโลกแล้วในวันนี้ เพราะเทคโนโลยีกำลังจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถร่วมกันทำงาน (Collaboration) เพื่อทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุค Industry 4.0 และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะสร้างงานรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของโลก เพิ่มคุณภาพในด้านการผลิตและทำให้การทำงานของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประเทศที่ตามไม่ทัน อาจตกยุคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาท Policy Maker ในยุทธศาสตร์ระดับชาติ จะต้องเปิดกว้างที่จะยอมรับและศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของโลกที่กำลังเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ ซึ่ง Big Data Analytics และ Cloud กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต เพื่อทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในทุกมิติสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ต่อไป

 • สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 • ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี
 • นำเอาเทคโนโลยี Big Data ไปประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลปริมาณมากและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ***
 • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ***
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(กรรมการ)

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
(กรรมการ)

คุณวันเพ็ญ พูลวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(กรรมการ)

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(กรรมการ)

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top