skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของการให้ การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในระดับสากล และกฎหมายประเทศไทย Data Privacy
 • เป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Security ที่เหมาะสม
 • เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในการเดินหน้า Data Privacy & Security
 • เป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี และแนวโน้มอนาคตสำหรับการทำ Data Privacy & Security ขององค์กร ให้ได้ศักยภาพของข้อมูลเต็มที่ อย่างถูกกฎหมายและมีธรรมาภิบาล

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สถานที่การจัดงาน

Online Conference (Zoom Webinar)

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของธุรกิจและภาครัฐ การปกป้องข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะในการทำ Digital Transformation ทั้งในระดับองค์กรหรือในระดับภาครัฐก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั้นก็คือการเกิดขึ้นของข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดยอัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น IoTs Device, Sensor และอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้องกันข้อมูลหรือโต้ตอบกับเหล่าผู้ใช้งาน ลูกค้า ประชาชน เพื่อให้องค์กรหรือภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่ดีขึ้นหรือใช้ในการตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นก็ตาม เมื่อนิยามของ Data กลายเป็น asset ที่สำคัญ และการต้องมี Data Protection เป็นกระแสที่ตื่นตัวกันทั่วโลก จนหลายประเทศในโลกนี้มีกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมให้เป็นมาตรฐาน และงานวิจัยหลายแห่งในโลกทำให้เราทราบว่า ในหลายองค์กรทั่วโลกไม่ทราบภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่ทราบหรือตระหนักถึงขั้นตอน กระบวนการ และไม่สามารถเลือกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ตามมาก็คือ หากไม่ใช่ละเมิดไปเลย ก็มักจะเป็นการตื่นกลัวกฎหมาย จนสูญเสียโอกาสในการสร้างศักยภาพเต็มที่จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และประเทศ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสร้างความตระหนักรู้ ถึงความจำเป็น ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital Transformation จึงได้ดำริจัดงาน Privacy & Security Summit 2021

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

(20 กระทรวง, 75 รัฐวิสาหกิจ, 39 องค์การมหาชน)

 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ
 • นักวิชาการชำนาญการด้านต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับ C-Suites (CEO,CMO, CTO, COO, CDO) และระดับผู้อำนวยการ Director (Marketing, IT, HR)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ใน 12-SCurve Industries
 • ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเอกชน ที่สนใจ

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.
(กรรมการ)

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(กรรมการ)

พลโท ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(กรรมการ)

ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(กรรมการ)

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

คุณผยง ศรีวณิช
ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย
(กรรมการ)

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
(กรรมการ)

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ไทยเซิร์ต)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top