skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เป็นเวทีการนำเสนอบทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมหุ่นยนต์ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบาย Thailand 0
 • เป็นเวทีแลกเปลี่ยน อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมแสวงหานโยบายและการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
 • เป็นเวทีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อการลงทุนและนำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
 • เป็นเวทีในการรวมกลุ่ม Cluster และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งสถาบันการศึกษา ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้พัฒนาโปรแกรม ผู้ผลิตหุ่นยนต์ และผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สถานที่การจัดงาน

Online Conference (Zoom Webinar)

ปัจจุบันนี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนาด้านหุ่นยนต์หรือโรโบติกส์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากแขนกลที่เราคุ้นตาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์กลายเป็นของตกยุคทันที ในทันที เมื่อแขนกลรุ่นใหม่ไม่ได้มีความสามารถแค่ทำงานหยิบจับตามโปรแกรมที่ตั้งไว้  แต่เป็นแขนกลฝังระบบเอไอ AI- Artificial Intelligence ที่สามารถคิดหาช่องทางในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างกับการทำงานของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม  ทางโรงงานก็มีการนำเอาเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นแขนกลหนัก เข้ามาทำงานแทนตำแหน่งงานต่าง ๆ ในโรงงานที่ต้องใช้ความแม่นยำ รวดเร็ว และเพิ่มกำลังการผลิต ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสภาวะการณ์เศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยี สภาพสังคมและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องแข่งขันมากขึ้น เจ้าของธุรกิจจึงต้องหาวิธีลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเอานวัตกรรมโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ไม่เพียงแค่การทำงานในโรงงานผลิต แต่ภายในองค์กรบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจ ก็มีการนำเอามาใช้มากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาและประยุกต์ด้าน IoT Internet of Things จะเป็นแนวโน้มแห่งโลกอนาคต ซึ่งอุปกรณ์การใช้งานแทบทุกชนิดจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีระบบเอไอเข้ามาช่วยดูแล ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มดิจิทัลเทคโนโลยีของโลกที่กำลังมุ่งหน้าไป ทำอย่างไรที่จะให้การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหากเป็นไปได้ ควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ จึงมีดำริในการดำเนินโครงการ Robotics Summit โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวกับกระแสเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ และร่วมมือกันผลิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมารองรับกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เกิดความร่วมมือและพัฒนาทั้งจากรัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการต่อยอดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต

 • ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ในการเดินหน้าการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 • เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ***
 • สถาบันไทย-เยอรมัน ***
 • สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ***
 • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
(กรรมการ)

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(กรรมการ)

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(กรรมการ)

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(องค์การมหาชน)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์
นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)
(กรรมการ)

คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
(กรรมการ)

คุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top