skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ว่าสามารถจะพลิกโฉมหน้าประเทศได้อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ Data-Driven Economy
 • เป็นเวทีสำคัญในการร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ
 • เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สองนวัตกรรมนี้คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • เพื่อผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน Data Science เพื่อสร้างและดึงดูดให้ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การจัดงาน

(Online Conference ผ่าน Zoom Webinar)

Big Data Analytics  และ Cloud กำลังเป็นหนึ่งใน Megatrend ในแวดวงนักยุทธศาสตร์ระดับชาติทั่วโลกแล้วในวันนี้ เพราะเทคโนโลยีกำลังจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถร่วมกันทำงาน (Collaboration) เพื่อทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุค Industry 4.0 และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะสร้างงานรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของโลก เพิ่มคุณภาพในด้านการผลิตและทำให้การทำงานของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประเทศที่ตามไม่ทัน อาจตกยุคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาท Policy Maker ในยุทธศาสตร์ระดับชาติ จะต้องเปิดกว้างที่จะยอมรับและศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของโลกที่กำลังเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ ซึ่ง Big Data Analytics และ Cloud กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต เพื่อทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในทุกมิติสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ต่อไป

 • สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 • ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี
 • นำเอาเทคโนโลยี Big Data ไปประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลปริมาณมากและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์(Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอ บรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหากทางหน่วยงานต้องการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) หรือ ใบเสนอราคา สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rethinkacademyth.com พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่งไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์0-2661-7750

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าวท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ***
 • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ***
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.เวทางค์พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณภุชพงค์โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
(กรรมการ)

ดร.สุพจน์เธียรวุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(กรรมการ)

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(กรรมการ)

ศ.ดร.ธนารักษ์ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top