skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 • สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce
 • เป็นเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การจัดงาน

Online Conference (Zoom Webinar)

ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เรากำลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และคนไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจำเป็นต้องมีคนไทย 4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้องพร้อมที่จะเป็นคนมีจิตสาธารณะ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน Sharing Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิตการทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงได้เล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดั้งเดิม เข้าสู่ Digital HR เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าสู่ Digital Economy

 • ผู้บริหารองค์กร มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทัน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy
 • ผู้บริหารองค์กร มีความตระหนักและสามารถปรับกระบวนทัศน์ว่า การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนวกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้ง Workplace + Workforce
 • ผู้บริหารองค์กร มีความเข้าใจในการลงทุนและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์(Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอ บรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหากทางหน่วยงานต้องการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) หรือ ใบเสนอราคา สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rethinkacademyth.com พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่งไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์0-2661-7750

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าวท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ***
 • สมาคมธนาคารไทย ***
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ***
  • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ***
  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ***
  • สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)

คุณสุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)

คุณบุปผา พันธุ์เพ็ง
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
(กรรมการ)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(กรรมการ)

คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กรรมการ)

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(กรรมการ)

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(องค์การมหาชน)

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณจุลลดา มีจุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top