skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 • เป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ การจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 • เป็นเวทีในการสร้างเสริมนวัตกรรมบริการ และการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การจัดงาน

(Online Conference ผ่าน Zoom Webinar)

Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

 • เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 • ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ Health การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 • สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ได้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการการจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 • ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตื่นตัว สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ จากเวทีระดมสมอง ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควรจะร่วมกันผลักดันอย่างไร
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์(Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอ บรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหากทางหน่วยงานต้องการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) หรือ ใบเสนอราคา สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rethinkacademyth.com พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่งไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์0-2661-7750

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าวท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Sponsored By

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ***
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ***
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ***
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ***
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ***
 • สมาคมเวชสารสนเทศไทย ***
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ***
 • สมาคมประกันชีวิตไทย ***
  (***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

(กรรมการ)

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(กรรมการ)

รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
(กรรมการ)

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(กรรมการ)

นพ.อนันต์ กนกศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข
(กรรมการ)

ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)

พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย

(กรรมการ)

นพ.สุธร ชุตินิยมการ
กรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

(กรรมการ)

คุณศรัณยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top