Robotics Summit 2023 – conferencethaiseries
skip to Main Content

วัตถุประสงค์ และประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับ

 • เป็นเวทีการนำเสนอบทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมหุ่นยนต์ต่อการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบาย Thailand 4.0
 • เป็นเวทีแลกเปลี่ยน อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมแสวงหานโยบายและการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
 • เป็นเวทีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อการลงทุนและนำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
 • เป็นเวทีในการรวมกลุ่ม Cluster และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งสถาบันการศึกษา ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้พัฒนาโปรแกรม ผู้ผลิตหุ่นยนต์ และผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่การจัดงาน

ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หุ่นยนต์: กลไกสำคัญขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 สู่ระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีบทบาทกับชีวิตมนุษย์จากการนำหุ่นยนต์มาใช้งาน ตั้งแต่เป็นเครื่องมือในการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยังได้พัฒนารูปแบบความสามารถหุ่นยนต์ให้มีความหลากหลายเพื่อใช้งานในภาคบริการ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าหุ่นยนต์เป็นปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมภาคการผลิต และมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อภาคบริการด้วย

สำหรับปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทวีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ได้แก่ ภาวะขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรม และการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ยิ่งตอกย้ำให้การใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

งบประมาณค่าใช้จ่าย

สำหรับหน่วยงานข้าราชการโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำหรับหน่วยงานเอกชน สามารถติดต่อขอรับ Invoice ใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา เพื่อทำการเบิกจ่ายกับทางต้นสังกัดได้ที่อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

 1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 2. แนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com
 3. ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2566 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย : บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top